Egzamin na uprawnienia budowlane – podstawowe informacje.

Egzamin na uprawnienia budowlane – podstawowe informacje.  Egzamin na uprawnienia budowlane – organizacja, zakres niezbędnej wiedzy, informacje szczegółowe.

Organizacja egzaminow

Organizowaniem egzaminów na uprawnienia budowlane, a także egzaminów na specjalizacje techniczno-budowlane, zajmują się Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne, należące do Okręgowych Izb Inżynierów.

Żeby zdobyć uprawnienia budowlane należy przejść przez dwa etapy postępowania:

  • Postępowanie kwalifikacyjne,
  • Egzamin.


Zespoły kwalifikacyjne (składające się z 3-5 osób) i egzaminacyjne (składające się z 3-6 osób) prowadzą postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin na uprawnienia.

Zespół egzaminacyjny składa się z:

  • Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy,
  • Członków zespołu – z których dwie osoby posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń obejmujące specjalność, w której uprawnienia chcę zdobyć zdający.

Funkcję przewodniczącego, zastępcy i członków zespołu egzaminacyjnego mogę pełnić jedynie osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a także osoby z wykształceniem prawniczym.

W przypadku egzaminu o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej, przynajmniej połowa członków Komisji powinna posiadać specjalizację odpowiadającą tej, o którą ubiega się kandydat.

Zespół Kwalifikacyjny i egzaminacyjny mają prawo żądać od osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane, o przedstawienie opracowań projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej i wpisanych do książki praktyki zawodowej.

Zakres wiedzy i umiejętności.

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej – test, oraz z części ustnej i obejmuje sprawdzenie:

  • Czy kandydat zna przebieg procesu budowlanego?
  • Czy kandydat potrafi praktycznie stosować nabytą wiedzę techniczną?

Szczegółowe warunki egzaminow.

Szczegółowy wykaz przepisow, ktorych znajomość obowiązuje zdających egzamin na uprawnienia budowlane publikowany jest na stronie Polskiej Izby Inżynierów lub poszczególnych Izb Okręgowych.

Pytania testowe i ustne do egzaminów na uprawnienia budowlane układane są osobno dla każdego rodzaju uprawnień, specjalności i specjalizacji.

Po podziale kandydatów na grupy specjalistyczne i rodzaje uprawnień, przystępują oni do egzaminu pisemnego. Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane polega na udzielaniu prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe. Każde pytanie posiada trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Osoby, które zaliczą test na uprawnienia zostaną dopuszczone do egzaminu ustnego.

W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej, egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany do:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *