Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu uprawnieniabudowlane.info

Pobierz regulamin w formie PDF.
1. Postanowienia ogólne.

1.1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu uprawnieniabudowlane.info oraz z należącego do serwisu uprawnieniabudowlane.info Programu w postaci aplikacji internetowej „Test me! Uprawnienia budowlane”.

1.2

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa i obowiązki Administratora serwisu.

1.3

Zarejestrowany użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z zawartymi w nim postanowieniami.

1.4

Zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania każdego zapisu Regulaminu.

Serwis uprawnieniabudowlane.info jest własnością Administratora serwisu, firmy RedHex Wojciech Walkowiak z siedzibą w Świebodzinie przy ulicy Pułaskiego 6, NIP 9271907260, REGON 147098367.

1.5

Program komputerowy, w postaci Aplikacji internetowej „Test me! Uprawnienia budowlane”, jest integralną częścią serwisu uprawnienia budowlane.info i stanowi własność Administratora.

1.6

Aplikacja działa w formie aplikacji webowej i korzysta z bazy danych pytań testowych umieszczonej na serwerze zewnętrznym. Do zakupu i funkcjonowania Aplikacji niezbędny jest dostęp do Internetu z wykorzystaniem przeglądarki stron WWW.

1.7

Rejestracja w aplikacji „Test me! Uprawnienia budowlane” jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Podstawowe definicje

Administrator – właściciel Serwisu uprawnieniabudowlane.info - firma RedHex Wojciech Walkowiak z siedzibą w Świebodzinie przy ulicy Pułaskiego 6, NIP 9271907260, REGON 147098367,będąca jednocześnie podmiotem świadczącym usługę Serwisu

Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie uprawnieniabudowlane.info, posiadająca aktywny Login i Hasło

Serwis – serwis internetowy uprawnieniabudowlane.info umieszczony pod adresem http://uprawnieniabudowlane.info, poruszający tematykę egzaminu na uprawnienia budowlane, udostępniający Aplikację do rozwiązywania testów egzaminacyjnych

Aplikacja – program komputerowy w postaci aplikacji internetowej, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi sprawdzanie wiedzy z zakresu egzaminów na uprawnienia budowlane, poprzez wypełniania wygenerowanych przez program testów egzaminacyjnych

Login – adres e-mail użyty przez użytkownika podczas rejestracji konta w Serwisie

Hasło – wybrany przez Użytkownika, podczas rejestracji w Serwisie, ciąg znaków, przypisany do jego Loginu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Serwisu

Konto – profil Użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe, powstały po rejestracji Użytkownika

3. Warunki korzystania z serwisu i usług oferowanych przez serwis.

3.1

Integralną częścią Serwisu uprawnieniabudowlane.info jest Aplikacja, która umożliwia Użytkownikowi wypełnianie testów egzaminacyjnych i sprawdzanie postępu nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane online.

3.2

Po rejestracji w Aplikacji, Użytkownik otrzymuje darmowy dostęp do ograniczonego zasobu bazy danych Aplikacji w celu poznania jej funkcjonalności. W ramach darmowej rejestracji dostępna jest pełna funkcjonalność Aplikacji.

3.3

Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu rejestracji.

3.4

W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane. Administrator zachowuje prawo do weryfikacji danych, lub odmowy rejestracji Użytkownika w przypadku uzasadnionej wątpliwości co do prawidłowości przekazanych danych.

3.5

Użytkownik ma obowiązek przetestować Aplikację w wersji z ograniczoną bazą danych pytań testowych zanim dokona zakupu do dostępu pełnego.

3.6

Użytkownik po uprzednim przetestowaniu Aplikacji może wykupić abonament, który umożliwia mu dostęp do pełnego zakresu bazy danych pytań testowych oferowanych przez Aplikację.

3.7

Dokonując zakupu dostępu do Aplikacji, Użytkownik zawiera umowę sprzedaży z Administratorem.

3.8

Cena abonamentu umieszczona jest na stronach Serwisu.

3.9

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i stosowania upustów.

3.10

W ramach abonamentu, Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Zabronione jest udostępnianie Konta innym osobom, a także korzystanie z Kont innych osób. Konta nie można odsprzedać. Login i hasło do Konta Użytkownika jest poufne, zabrania się jego rozpowszechniania jakąkolwiek drogą informacji.

4. Opłaty i realizacja zamówienia.

4.1

W celu złożenia zamówienia Użytkownik wpłaca całą kwotę za dostęp do Aplikacji podaną na stronie Serwisu za pośrednictwem systemu płatności internetowych Dotpay.

4.2

Zamówienie usługi działa na zasadzie przedpłaty. Użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji po wpłynięciu pełnej kwoty za usługę, na konto Administratora.

4.3

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Administratora, Użytkownik otrzyma dostęp do usługi na okres 12 miesięcy.

4.4

Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej bazy danych pytań testowych Aplikacji bezpośrednio po wpłacie, dlatego anulowanie zamówienia po tej czynności jest już niemożliwe.

4.5

Użytkownik ma prawo do otrzymania rachunku za zakupioną usługę w terminie 7 dni od daty zakupu. Niezbędne w tym celu jest zgłoszenie drogą mailową takiego żądania wraz z przesłaniem danych niezbędnych do wystawienia takiego rachunku. Rachunki wystawiane i przesyłane są elektronicznie w formacie pliku pdf. Wersja papierowa rachunku udostępniana jest Użytkownikowi w siedzibie Administratora.

5. Zwroty i reklamacje

5.1

Przed zakupem pełnego dostępu do Aplikacji, Użytkownik, po zarejestrowaniu darmowego konta, otrzymuje dostęp do w pełni funkcjonalnego programu. W celu korzystania z aplikacji niezbędny jest dostęp do Internetu.

5.2

Przed dokonaniem zakupu pełnego dostępu do Aplikacji, Użytkownik ma możliwość sprawdzenia działania oprogramowania na różnych platformach sprzętowych, pod różnymi przeglądarkami www, pod różnymi systemami operacyjnymi.

5.3

Użytkownik wykupując pełny dostęp do Aplikacji zaświadcza, że skorzystał z możliwości przetestowania darmowej wersji Aplikacji i że znane są mu możliwości programu w zakresie jego potrzeb.

5.4

W procedurze reklamacji usługi Użytkownik nie może ubiegać się o zwrot powołując się na sposób, w jaki program funkcjonuje, możliwy do stwierdzenia podczas testów wersji darmowej Aplikacji.

5.5

Administrator zobowiązany jest do świadczenia usług jak najwyższej jakości. Jednocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie funkcjonowanie Aplikacji wywołane awarią, wadliwym działaniem lub uszkodzeniam serwera, na którym umieszczona jest Aplikacja. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty i utracone korzyści Użytkownika.

5.6

Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Kont Użytkowników naruszających przepisy prawa, niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego.

5.7

Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Konta Użytkownika korzystającego z Aplikacji wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu, lub dopuszczania się przez Użytkownika czynności budzących wątpliwości, co do zgodności z Regulaminem lub z przepisami prawa.

5.8

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Serwisu.

5.9

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wedle kolejności napływania.

6. Aktualizacja Aplikacji

6.1

W trakcie trwania wykupionego abonamentu, Użytkownik ma dostęp do aktualizowanej Aplikacji. Aktualizacja dotyczy głównie zmian w pytaniach testowych, związanych ze zmianami w obowiązujących aktach prawnych oraz dodawania nowych pytań do bazy danych pytań testowych.

7. Dane osobowe i polityka prywatności

7.1

Administratorem danych osobowych jest RedHex Wojciech Walkowiak. Przetwarzania danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7.2

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu zawarcia, świadczenia i rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.3

Przekazane Administratorowi dane osobowe wykorzystywane zostaną jedynie w celu rejestracji Użytkownika, umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Aplikacji oraz zapłaty zapłaty za konto Premium poprzez serwis DotPay.

7.4

Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

7.5

Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.

7.6

Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez poinformowanie Administratora o takim zamiarze Użytkownika drogą mailową.

8. Postanowienia końcowe

8.1

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i problemy związane z dostarczeniem usług wysyłanych pocztą elektroniczną email, wynikające z przyczyn od Administratora niezależnych.

8.1

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.2

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz cenach oferowanych usług. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji. Każda kolejna zmiana opatrzona zostanie datą wprowadzenia zmiany.

Data: 02.2019