Akty prawne

Akty prawne przydatne na egzamin na uprawnienia budowlane.

uprawnienia budowlane

Poniżej znajdziesz 10 spośród ponad 160 aktów prawnych, których znajomość wymagana jest na pisemnym egzaminie na uprawnienia budowlane. Rejestrując się w aplikacji TestMe! Uprawnienia Budowlane otrzymasz dostęp do wszystkich ustaw i rozporządzeń – zaoszczędzisz mnóstwo czasu spędzonego na szukaniu tych materiałów w internecie.

Więcej informacji o aplikacji TestMe! znajdziesz tutaj –> uprawnienia budowlane program

Ustawa Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Źródło aktów prawnych: www.sejm.gov.pl