Uprawnienia budowlane listopad 2014 – jakie zmiany w egzaminie?

uprawnienia budowlane 2014 fW związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zostało wprowadzone kilka istotnych zmian dotyczących zdobywania uprawnień budowlanych. Osoby przystępujące do egzaminu w listopadzie 2014 r, zadają sobie wiele pytań dotyczących zakresu i formy przeprowadzenia najbliższego egzaminu. Dnia 24 września 2014 r. została ogłoszona nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w którym można znaleźć odpowiedzi na większość z tych pytań.

Rozporządzenie to określa:

1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

 •  kierunki studiów wyższych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności,
 •  wykaz zawodów związanych z budownictwem,
 •  wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności;

2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:

 •  dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania,
 •  stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej,
 •  dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki,
 •  przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej;

3) ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych

Rozdział wspomnianego rozporządzenia dotyczy przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane. Część pisemna egzaminu przeprowadzana w formie testu składa się z 30 do 90 pytań w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega. 75% prawidłowo udzielonych odpowiedzi stanowi wynik pozytywny części pisemnej egzaminu. Część pisemna egzaminu dotyczy znajomości :

 1. ustawy oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie (70% pytań);
 2. warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (20% pytań);
 3. postępowania administracyjnego (10% pytań)

Czas trwania części pisemnej wynika z przemnożenia liczby pytań przez 1,5 minuty.

Część ustna egzaminu polega na odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu składającego się z 5 do 10 pytań dostosowanych do rodzaju uprawnień, o które kandydat się ubiega, w tym:

1) z pytań dotyczących:

 • umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
 • umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,
 • zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega;

2) z jednego pytania obejmującego część praktyczną polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy w zakresie specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega.

Dla kandydata przystępującego do egzaminu w sesji jesiennej 2014, najważniejsze informacje na temat organizacji nadchodzącego egzaminu to:

 1. Zakres i forma egzaminu na uprawnienia budowlane nie odbiega znacząco od egzaminów przeprowadzanych w poprzednich sesjach egzaminacyjnych.
 2. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych złożone przed dniem wejścia w życie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uznaje się za spełniające wymagania dotyczące wniosku o nadanie uprawnień budowlanych określone w niniejszym rozporządzeniu.
 3. Osoby, które rozpoczęły praktykę zawodową w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uznaje się – w przypadku odbycia tej praktyki w wymaganym zakresie – za osoby uprawnione do przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień budowlanych także w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.
 4. W najbliższej sesji egzaminacyjnej zmiany wprowadzone w obowiązujących przepisach będą zastosowane, ale tylko te dotyczące ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, dotyczy to głównie okresu trwania praktyki zawodowej. Pozostałe zmiany dla sesji jesiennej w 2014 roku nie będą istotne.

Pytania w programie do nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane „TestMe! Uprawnienia Budowlane” na stronie uprawnieniabudowlane.info zostały zaktualizowane według obowiązujących obecnie przepisów.


Słowa pomocne przy wyszukiwaniu informacji na ten temat:
uprawnienia budowlane 2014, egzamin na uprawnienia budowlane 2014,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *