Uprawnienia budowlane 2016. Aktualizacja ustaw.

W dniu 10.02.2016 zaktualizowano akty prawne wymagane na egzamin na uprawnienia budowlane 2016, dostępne na stronie uprawnieniabudowlane.info. Obecnie, po zarejestrowaniu się w aplikacji TestMe! do pobrania dostępne są ustawy i rozporządzenia wg. listy opublikowanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa przed egzaminem listopadowym w roku 2015.

Po opublikowaniu nowej listy, obowiązującej na egzaminach na uprawnienia budowlane 2016, dostępne akty prawne zostaną dostosowane do tej listy. Jak jednak można było zaobserwować w poprzednich latach, listy te nie różnią się od siebie w znaczącym stopniu. Od czasu publikacji wykazu przed egzaminem listopadowym 2015 sporo ustaw uległo zmianie dlatego też niezbędna była ich aktualizacja już teraz. Obecnie na stronie znajduję się blisko 160 aktów prawnych gotowych do pobrania bezpłatnie po rejestracji w programie TestMe!
W ostatnim czasie na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP – http://isap.sejm.gov.pl) pojawiło się również sporo tekstów jednolitych ustaw. Zbiór przepisów na stronie uprawnieniabudowlane.info został także wzbogacony o te teksty ujednolicone. Zgromadzone w jednym miejscu skrócą czas i ułatwią przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane 2016.

Wykaz części zaktualizowanych przepisów można znaleźć poniżej:

• Rozporządzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
• Rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych
• oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
…i inne.

W celu pobrania zaktualizowanych ustaw i rozporządzeń na egzamin na uprawnienia budowlane 2016 należy zarejestrować się w aplikacji TestMe! Uprawnienia budowlane. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.


Frazy kluczowe:
uprawnienia budowlane 2016, egzamin na uprawnienia budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *