Uprawnienia budowlane – odpowiednie wykształcenie.

Uprawnienia budowlane - wykształceniePrzystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane jest możliwe po  ukończeniu wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika a udokumentowana praktyka zawodowa jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

I. Wg. „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” (1):
Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności uprawnień  budowlanych określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia (1), na podstawie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

Wykształcenie odpowiednie dla danej specjalności wg. załącznika nr. 2 do w/w rozporządzenia:
O – oznacza wykształcenie odpowiednie
P – oznacza wykształcenie pokrewne

Specjalność architektoniczna
1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń – ukończone studia wyższe na kierunku architektura i  urbanistyka (O).

2. Uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie – ukończone wyższe studia na kierunku architektura i urbanistyka (O) lub ukończone studia na kierunku budownictwo (P).

Specjalność konstrukcyjno-budowlana
1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń – ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo (O).

2. Uprawnienia w ograniczonym zakresie – ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo (O) lub ukończone studia wyższe na  kierunku:

1) architektura lub architektura i urbanistyka (P);
2) inżynieria środowiska (P);
3) budownictwo hydrotechniczne (P);
4) inżynieria i gospodarka wodna (P);
5) melioracja (P).

Specjalność inżynieryjna drogowa
1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo (O).

Specjalność  inżynieryjna mostowa
1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo (O).

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo lub kierunku transport (O).

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – ukończone studia wyższe na kierunku:

1) transport lub elektrotechnika (O);
2) automatyka i robotyka, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania (P);
3) elektroenergetyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem (P).

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – ukończone studia wyższe na kierunku:
1) budownictwo hydrotechniczne (O);
2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
3) melioracji (O);
4) budownictwa (O);
5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).

Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – ukończone studia wyższe na kierunku:
1) budownictwo (O);
2) górnictwo lub geologia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji  złóż (O);
3) inżynieria wojskowa (O).

Specjalność telekomunikacyjna
1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń – ukończone studia wyższe na kierunku:
1) telekomunikacja (O),
2) elektrotechnika lub elektronika lub elektronika i telekomunikacja, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji (O),
3) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – ukończone studia wyższe na kierunku:
1) telekomunikacja (O),
2) elektrotechnika lub elektronika lub elektronika i telekomunikacja, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji (O),
3) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O),
4) informatyka (P),
5) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),
6) inżynierii elektrycznej (P),
7) elektrotechniki (P).

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń – ukończone studia wyższe na kierunku:
1) inżynieria środowiska (O);
2) wiertnictwo nafty i gazu (O);
3) inżynieria naftowa lub gazownicza (O);
4) energetyka (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – ukończone studia wyższe na kierunku:
1) inżynieria środowiska (O);
2) wiertnictwo nafty i gazu (O);
3) inżynieria naftowa lub gazownicza (O);
4) energetyka (O);
5) budownictwo (P).

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń – ukończone studia wyższe na kierunku:
1) elektrotechnika (O);
2) inżynieria elektryczna (O);
3) elektroenergetyka (O);

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – ukończone studia wyższe na kierunku:
1) elektrotechnika (O);
2) inżynieria elektryczna (O);
3) elektroenergetyka (O);
4) energetyka (P);
5) elektronika (P);
6) elektronika i telekomunikacja (P);
7) transport, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów (P);
8) elektryczny transport szynowy (P);
9) miernictwo elektryczne i programowanie sterowników (P);
10) automatyka i robotyka (P).

II. Wg. „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” (1):
Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia w zakresie zawodów związanych z budownictwem dla danej specjalności uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia (1).

Wykaz zawodów związanych z budownictwem wg. w/w rozporządzenia:

1. Architektoniczna:
– technik architekt

2. Konstrukcyjno-budowlana:
– technik budownictwa,
– murarz,
– murarz-tynkarz,
– cieśla.

3. Inżynieryjna mostowa:
– technik drogownictwa,
– technik dróg i mostów kolejowych,
– technik budownictwa.

4. Inżynieryjna drogowa:
– technik drogownictwa,
– technik dróg i mostów kolejowych,
– technik budownictwa.

5. Inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych:
– technik dróg i mostów kolejowych,
– technik budownictwa.

6. Inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym:
– technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
– technik transportu kolejowego,
– technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

7. Inżynieryjna hydrotechniczna:
– technik budownictwa,
– technik inżynierii środowiska i melioracji,
– technik budownictwa wodnego,
– technik melioracji wodnych,
– technik budownictwa wodnomelioracyjnego.

8. Inżynieryjna wyburzeniowa:
– brak

9. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych:
– technik telekomunikacji.

10. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
– technik urządzeń sanitarnych,
– technik energetyk,
– technik inżynierii środowiska i melioracji,
– technik gazownictwa,
– monter instalacji gazowych,
– monter sieci gazowych,
– monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
– monter sieci cieplnych,
– monter sieci wodnych i kanalizacyjnych,
– monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych.

11. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:
– technik elektryk,
– technik elektroenergetyk transportu szynowego,
– technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych,
– elektryk.


Frazy kluczowe przydatne przy wyszukiwaniu tego artykułu:

egzamin na uprawnienia budowlane, wykształcenie do uprawnień budowlanych, specjalności budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *