Uprawnienia budowlane – rodzaje i specjalności.

Uprawnienia budowlane – rodzaje i specjalnościUprawnienia budowlane umożliwiają inżynierowi pełnienie samodzielnych funkcji technicznych takich jak np. Kierownik Budowy czy Projektant. Udzielane są w jednej z dziesięciu specjalności. W celu uzyskania uprawnień w danej specjalności, kandydat musi posiadać odpowiednie wykształcenie, wykazać się praktyką przy prowadzeniu robót na budowie lub przy sporządzaniu projektów, a następnie zdać egzamin państwowy ze znajomości przepisów i procesu budowlanego. Według ustawy Prawo Budowlane (PB) można zdobyć uprawnienia budowlane:

 • Do projektowania
 • Do kierowania robotami budowlanymi

Uprawnienia budowlane do projektowania umożliwiają (wg. PB):

 • projektowanie,
 • sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi umożliwiają (wg. PB):

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Specjalności w jakich udzielane są uprawnienia budowlane:

 • architektoniczna,
 • konstrukcyjno-budowlana,
 • inżynieryjna drogowa,
 • inżynieryjna mostowa,
 • inżynieryjna kolejowa,
 • inżynieryjna wyburzeniowa,
 • instalacyjna telekomunikacyjna,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • inżynieryjna hydrotechniczna.

W ramach specjalności mogą być wyodrębniane następujące specjalizacje techniczno-budowlane (wg. Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.)

1) konstrukcyjno – budowlana:

 • geotechnika,
 • obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
 • obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
 • budowle wysokościowe,
 • obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,
 • rusztowania i deskowania wielofunkcyjne,

2) inżynieryjna hydrotechniczna:

 • śródlądowe budowle hydrotechniczne,
 • morskie budowle hydrotechniczne,
 • obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,
 • melioracje wodne,

3) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

 • sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 • sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
 • sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,

4) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

 • sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,
 • sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w  elektrowniach jądrowych,
 • trakcje elektryczne.

Wg. „Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.” osoba ubiegająca się o uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej powinna potwierdzić:
1) posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację;
2) odbycie, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.


Frazy kluczowe przydatne przy wyszukiwaniu tego artykułu:

uprawnienia budowlane, specjalności uprawnień budowlanych, specjalizacje techniczno – budowlane.

2 thoughts on “Uprawnienia budowlane – rodzaje i specjalności.

 1. Czy po specjalnosci na studiach Technologia organizacja i zarzadzanie w budownictwie uprawnienia robi sie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ?

  • Wykaz odpowiednich dla danej specjalności podaje ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w załączniku. Wskazuje ono wykształcenie na kierunku budownictwo jako odpowiednie do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nie wspominając nic o specjalizacji. Wytyczne z tego rozporządzenia dostępne są również pod linkiem: uprawnienia budowlane wykształcenie. Składając dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego załącza Pan zaświadczenie o odbytej praktyce i wykaz odbyt praktyki. Roboty w których Pan uczestniczył w trakcie praktyki będą decydować o tym czy Komisja zakwalifikuje Pana do egzaminu na uprawnienia, na które wniosek Pan złożył. Jeśli pracował Pan np. na budowach obiektów kubaturowych wówczas nie będzie problemu ze zdobyciem uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *