Egzamin na uprawnienia budowlane 2019 – przykładowe pytania testowe – Prawo Budowlane.

egzamin na uprawnienia budowlane 2019

Egzamin na uprawnienia budowlane 2019 już w maju. Poniżej znajdziesz pytania testowe, które pojawiały się już na egzaminach w latach poprzednich. Być może pojawią się również na egzaminie w roku 2019?

Przykładowe pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2019.

Zakres pytań obejmuje ustawę Prawo Budowlane.

1. W zgłoszeniu rozbiórki obiektu budowlanego należy określić:

A. planowany termin zakończenia rozbiórki,
B. rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych,
C. przyczyny rozbiórki obiektu budowlanego,

2. Kto wyznacza koordynatora przy budowie obiektu budowlanego wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności ?

A. kierownik budowy,
B. projektant,
C. inwestor,

3. Kto ponosi koszty zabezpieczenia obiektu budowlanego po katastrofie budowlanej ?

A. zobowiązany,
B. przepisy prawa nie regulują,
C. właściwy organ nadzoru budowlanego,

4. Ustawa prawo budowlane normuje sprawy utrzymania i rozbiórki:

A. obiektów budowlanych,
B. tylko budynków trwale związanych z gruntem,
C. tylko budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

5. Czy wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego powinien zawierać:

A. dziennik budowy z wpisem kierownika budowy i inwestora oraz wykonawcy o zakończeniu
Budowy?
B. oryginał dziennika budowy z wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, stosowne oświadczenia kierownika budowy, protokół badań i sprawdzeń oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą?
C. protokół końcowego odbioru obiektu budowlanego?

6. Przez remont obiektu budowlanego należy rozumieć:

A. modernizację,
B. odtworzenie stanu pierwotnego,
C. bieżącą konserwację,

7. Pozwolenie na budowę części zamierzenia budowlanego może dotyczyć budowy:

A. stanu surowego,
B. części przedsięwzięcia inwestycyjnego, które może samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem,
C. stanu zerowego,

8. Projekt architektoniczno – budowlany powinien być sprawdzany przez:

A. kolegium sprawdzające,
B. osobę sprawdzającą,
C. nadzór budowlany,

9. Ile egzemplarzy projektu budowlanego należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę:

A. trzy,
B. cztery,
C. dwa,

10. Nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawują:

A. właściwi terenowo powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego.
B. inne organy określone w odrębnych przepisach.
C. właściwi terenowo starostowie.

11. Organ nadzoru budowlanego ustala wysokość opłaty legalizacyjnej za wybudowanie obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia wydając:

A. decyzję.
B. tytuł wykonawczy.
C. postanowienie.

12. Kogo właściwy organ po zakończeniu prac komisji zobowiązuje decyzją do podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy budowlanej?

A. Inwestora, właściciela lub zarządcę,
B. Użytkownika obiektu,
C. Urząd gminy.

13. Czy w sytuacji chwilowej nieobecności kierownika rozbiórki powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić kontrolę terenu budowy?

A. nie może,
B. może, ale pod warunkiem, że inspektor nadzoru inwestorskiego zaakceptuje wyniki przeprowadzonej kontroli,
C. w uzasadnionych przypadkach może, ale tylko w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.

14. Niewielkie obiekty służące rekreacji takie jak piaskownice, huśtawki są przez ustawę Prawo budowlane zaliczane do:

A. tymczasowych obiektów budowlanych,
B. obiektów małej architektury,
C. budowli.

15. Uczestnikiem procesu budowlanego jest:

A. firma wykonawcza,
B. biuro projektowe,
C. inwestor.

16. Decyzję o wejściu na teren sąsiedniej nieruchomości, niezbędny do wykonania robót budowlanych, przy braku zgody właściciela nieruchomości wydaje:

A. właściwy organ,
B. właściwy sąd rejonowy,
C. organ nadzoru budowlanego.

17. Niezbędne warunki dla osób niepełnosprawnych do korzystania z budynków należy zapewnić w budynkach:

A. produkcyjnych,
B. użyteczności publicznej,
C. mieszkalnych.

18. Roboty budowlane może wstrzymać:

A. projektant pełniący funkcję nadzoru autorskiego – wpisem do dziennika budowy,
B. ogan nadzoru budowlanego – postanowieniem,
C. inspektor nadzoru inwestorskiego – wpisem do dziennika budowy.

19. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie prowadzi:

A. wojewoda,
B. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
C. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny.

20. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu, właściwy organ nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w drodze:

A. decyzji,
B. pisma,
C. postanowienia,


Poprawne odpowiedzi na pytania na egzamin na uprawnienia budowlane 2019:

1. B. rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych,
2. C. Inwestor,
3. A. zobowiązany,
4. A. obiektów budowlanych,
5. B. oryginał dziennika budowy z wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, stosowne oświadczenia kierownika budowy, protokół badań i sprawdzeń oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą?
6. B. odtworzenie stanu pierwotnego,
7. B. części przedsięwzięcia inwestycyjnego, które może samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem,
8. B. osobę sprawdzającą,
9. B. cztery,
10. B. inne organy określone w odrębnych przepisach.
11. C. postanowienie.
12. A. Inwestora, właściciela lub zarządcę,
13. C. w uzasadnionych przypadkach może, ale tylko w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.
14. B. obiektów małej architektury,
15. C. inwestor.
16. A. właściwy organ,
17. B. użyteczności publicznej,
18. B. ogan nadzoru budowlanego – postanowieniem,
19. C. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny.
20. A. decyzji,


Frazy przydatne przy wyszukiwaniu informacji w tym temacie:

egzamin na uprawnienia budowlane 2019, uprawnienia budowlane 2019 pytanie testowe, uprawnienia budowlane pytania egzaminacyjne,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *