Egzamin na uprawnienia budowlane – podstawowe informacje.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane to bardzo ważny krok na drodze kariery każdego inżyniera budownictwa. Czym tak naprawdę jest? Kto zajmuję się organizacją egzaminów i jak one wyglądają? To co powinien wiedzieć każdy kandydat żeby spokojnie podejśc do egzaminu znajdziesz właśnie w tym artykule.

Czym jest egzamin na uprawnienia budowlane?

Według obowiązującego prawa, każdy bez wyjątku, inżynier budownictwa lądowego, hydrotechnicznego, morskiego, inżynier elektryk, elektroenergetyk czy inżynier instalator, musi zdać egzamin na uprawnienia budowlane aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne na inwestycjach budowlanych realizowanych w Polsce.

Oznacza to nic innego jak to, że jeżeli chcesz zostać kierownikiem robót, kierownikiem budowy czy projektantem w dowolnej branży i być osobą kompetentną do prowadzenia inwestycji budowlanych i podpisywania wszelkich wymaganych w związku z tym dokumentów, musisz zdać egzamin, zdobyć uprawnienia budowlane i być wpisanym w rejestr Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Organizacja egzaminu na uprawnienia budowlane.

Egzaminy na uprawnienia budowlane, a także na specjalizacje techniczno-budowlane, organizowane są przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne, należące do Okręgowych Izb Inżynierów. Takie Izby Inżynierów znajdują się w każdym województwie, np. dla województwa mazowieckiego właściwą będzie Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa. Egzaminy na uprawnienia budowlane organizowane są dwa razy w roku – w maju i w listopadzie.

Żeby zdobyć uprawnienia budowlane należy pomyślnie przejść przez dwa etapy:

 • Postępowanie kwalifikacyjne,
 • Egzamin,

Postępowanie kwalifikacyjne.

Nie każda osoba może zdobyć uprawnienia budowlane, przystąpienie do egzaminu wiąże się ze spełnieniem kilku warunków. Najważniejszymi z nich są:

 • posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego,
 • odbycie praktyki zawodowej w wymaganym wymiarze czasu, pod okiem uprawnionej osoby,

Zespoły Komisji Kwalifikacyjnej składają się z 3-5 osób i to właśnie one odpowiedzialne są za podjęcie decyzji o dopuszczenieniu kandydatów do egzaminu. Kwalifikacja odbywa się na podstawie dokumentów złożonych do Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Informacje na temat wymaganych dokumentów znaleźć można na stronach internetowych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, natomiast informacje o wymaganym wykształceniu i praktyce zawodowej znajdziesz w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dostępne bezpłatnie u nas po rejestracji lub na stronie sejmowej ISAP).

Egzamin.

Komisje egzaminacyjne składają się z 3-6 osób i odpowiedzialne są za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia. Zespół egzaminacyjny składa się z:

 • Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcy,
 • Członków zespołu – z których dwie osoby posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń obejmujące specjalność, w której uprawnienia chcę zdobyć zdający.

Funkcję przewodniczącego, zastępcy i członków zespołu egzaminacyjnego pełnią jedynie osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danych specjalnościach, a także osoby z wykształceniem prawniczym.

W przypadku egzaminu o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej, minimum połowa członków Komisji musi posiadać specjalizację odpowiadającą tej, o którą ubiega się kandydat.


Egzamin na uprawnienia budowlane
Praca inżyniera przynosi wiele satysfakcji, jednak pełnienie samodzielnych funkcji technicznych wiążę się z ogromną odpowiedzialnością.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane?

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej – test jednokrotnego wyboru oraz ustnej i obejmuje sprawdzenie:

 • czy kandydat zna przebieg procesu budowlanego?
 • czy kandydat potrafi praktycznie stosować nabytą wiedzę techniczną?

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane.

Jest to test jednokrotnego wyboru składający się z 30 do 90 pytań testowych w zależności od uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat. Prawidłowe odpowiedzi na 75% pytań testowych gwarantuje pozytywny wynik egzaminu i umożliwia kwalifikację do częsći ustnej.

Więcej na temat egzaminu pisemnego znajdziesz tutaj – pisemny egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane.

Po wejściu na salę egzaminacyjną, inżynier losuje zestaw pytań, w którym znajdować się będzie od 5 do 10 pytań. Również i w tym przypadku liczba pytań zależy od rodzaju uprawnień budowlanych, o które będziesz walczyć.

Wylosowany zestaw składa się z pytań dotyczących:

 • umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
 • umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,
 • zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega;

Jedno z pytań jest typowo praktyczne i polega na wykonaniu zadania projektowego (o różnym stopniu złożoności ale nie są to zkomplikowane zagadnienia projektowe) albo rozwiązaniu problemu z zakresu prowadzenia i organizacji budowy. Powyższe zawsze odowoływać będzie się do zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które będziesz się ubiegać.

Pamiętaj, jeżeli przejdziesz pomyślnie przez część pisemną, a nie uda Ci się zdać egzaminu ustnego, w następnej sesji egzaminacyjnej od razu bierzesz udział w części ustnej.

Więcej na temat egzaminu ustnego znajdziesz tutaj – ustny egzamin na uprawnienia budowlane

Podsumujmy..

Pytania testowe i ustne do egzaminów na uprawnienia budowlane układane są osobno dla każdego rodzaju uprawnień, specjalności i specjalizacji. Baza pytań testowych na uprawnienia budowlane należąca do PIIB nie jest udostępniana publicznie. Czasem ukazuje się zestaw 500 przykładowych pytań egzaminacyjnych publikowany przez izbę, ale nikt poza Komisją Egzaminacyjną nie ma wglądu do pełnej bazy pytań testowych.

W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej, egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany do:

 • projektowania w danej specjalności,
 • kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Dokładne informacje na temat egzaminów na uprawnienia budowlane znajdziecie w ustawie Prawo Budowlane, Rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie oraz w załączniku do regulaminu egzaminów na uprawnienia budowlane czyli tzw. „Szczegółowym programie egzaminów na uprawnienia budowlane” (na stronie PIIB).

Zestaw aktualnych ustaw i rozporządzeń pobrać możesz bezpłatnie po zarejestrowaniu się do aplikacji Test Me! Uprawnienia Budowlane (rejestracja w oknie po prawej stronie ekranu lub u dołu jeśli korzystasz ze smartfona).


Słowa kluczowe: egzamin na uprawnienia budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *