Pytania testowe na egzamin 2019 uprawnienia budowlane – warunki techniczne.

Egzamin na uprawnienia budowlane 2019 – przykładowe pytania testowe – warunki techniczne.

Egzamin na uprawnienia budowlane już w maju. Poniżej znajdziesz pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2019, które pojawiały się już  w latach poprzednich. Być może pojawią się również na egzaminie w tym roku?

Przykładowe pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2019.

Zakres pytań obejmuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1. W magazynie oleju opałowego można stosować:

A. wyłącznie ogrzewanie elektryczne.
B. dowolny sposób ogrzewania.
C. wyłącznie centralne ogrzewanie wodne.

2. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni do budynków inwentarskich i zbiorników do gromadzenia nieczystości:

A. odległość wymaga uzgodnienia z właściwym inspektorem sanitarnym.
B. co najmniej 15 m.
C. odległość zależna od warunków hydrogeologicznych działki.

3. Jaką maksymalną wysokość należy przyjmować do obliczania wentylowanej kubatury hal przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych do okresowego użytkowania, w przypadku występowania w nich źródeł pary wodnej, jeżeli wysokość tych pomieszczeń jest większa niż 4m?

A. Wysokość rzeczywistą.
B. 2,5 m.
C. 4,0 m.

4. Nieobudowane schody zewnętrzne w garażach mogą służyć jako wyjście ewakuacyjne w sytuacji, gdy poziom parkowania leży nad poziomem terenu urządzonego przy budynku nie wyżej niż:

A. 3,00 m.
B. 4,00 m.
C. 3,50 m.

5. Kubatura pomieszczenia łazienki mającego wentylację grawitacyjną przy zainstalowanym w tym pomieszczeniu urządzeniu gazowym do ogrzewania wody (urządzenie pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia) powinna wynosić co najmniej:

A. 5,5 m3.
B. 6,5 m3.
C. 8,0 m3.

6. Grzejniki w budynku przedszkola:

A. powinny być obudowane.
B. powinny mieć temperaturę nie większą niż 60°C.
C. powinny być usytuowane 1,5 m nad podłogą.

7. Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż:

A. 60 oC
B. 55 oC
C. 45 oC

8. Minimalna powierzchnia niezamkniętej kabiny natryskowej, stanowiącej wydzieloną część pomieszczeń natrysków i umywalni zbiorowych wynosi:

A. 1,00m2
B. 1,20m2
C. 0,90m2

9. W instalacjach elektrycznych budynku w celu ochrony nadprądowej obwodów odbiorczych należy stosować:

A. wyłączniki różnicowoprądowe.
B. odgromniki.
C. wyłączniki nadprądowe.

10. Odległość śmietników od najdalszego wejścia do budynku nie powinna wynosić więcej niż:

A. 70 m
B. 80 m
C. 60 m

11. Na wyjściach dróg ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi:

A. rozsuwane.
B. obrotowe.
C. podnoszone.

12.Do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego drzwi powinny mieć szerokość co najmniej:

A. 1,00 m.
B. 0,80 m.
C. 0,90 m.

13. Kominki z otwartym paleniskiem mogą być przyłączone:

A. do wspólnego dymowego przewodu kominowego o wymiarach minimalnych 25 x 25 cm.
B. do dymowego przewodu kominowego o wymiarach minimalnych 20 x 20 cm lub o średnicy
15 cm.
C. do samodzielnego dymowego przewodu kominowego o wymiarach minimalnych 14 x 14 cm lub o średnicy 15 cm.

14. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzane jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górną krawędzi drzwi i okien znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż:

A. 6,0 m.
B. 5,0 m.
C. 4,0 m.

15. Odległość urządzenia zsypowego w budynku od drzwi wejściowych do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie może być mniejsza niż:

A. 2,0 m.
B. 1,0 m.
C. 1,5 m.


Pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2019 – poprawne odpowiedzi:

1. C. wyłącznie centralne ogrzewanie wodne.
2. B. co najmniej 15 m.
3. C. 4,0 m.
4. A. 3,00 m.
5. C. 8,0 m3.
6. A. powinny być obudowane.
7. B. 55 oC
8. C. 0,90m2
9. C. wyłączniki nadprądowe.
10. B. 80 m
11. A. rozsuwane.
12. B. 0,80 m.
13. C. do samodzielnego dymowego przewodu kominowego o wymiarach minimalnych 14 x 14 cm lub o średnicy 15 cm.
14. C. 4,0 m.
15. A. 2,0 m.


Frazy przydatne przy wyszukiwaniu informacji w tym temacie:

pytania testowe na egzamin na uprawnienia budowlane 2019, uprawnienia budowlane egzamin 2019, pytania egzaminacyjne, warunki techniczne

2 thoughts on “Pytania testowe na egzamin 2019 uprawnienia budowlane – warunki techniczne.

  1. Dlaczego w pyt. 3 jest odpowiedź C? Warunki techniczne przecież o tym nie mówią: § 150.

    6. W pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej i produkcyjnych, których przeznaczenie wiąże się z ich okresowym użytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać możliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczeń, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po ich użytkowaniu.
    7. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 6, w przypadku występowania źródeł zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia lub źródeł pary wodnej, należy zapewnić stałą, co najmniej półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w ich wykorzystywaniu, przyjmując do obliczania wentylowanej kubatury nominalną wysokość pomieszczeń, lecz nie większą niż 4 m, lub zapewnić okresową wymianę powietrza sterowaną poziomem stężenia zanieczyszczeń

    • Ma Pan rację. Pytanie jest niedostatecznie sprecyzowane. Co ciekawe zdaję się, że należy ono do puli pytań, które pojawiły się na egzaminie w latach ubiegłych. Mimo wszystko treść pytania została zmodyfikowana w kierunku lepszego sprecyzowania zagadnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *