Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

uprawnienia budowlane - samodzielne funkcje techniczne Czym są i kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

1. Według Prawa Budowlanego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne zobowiązane są do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych, a także techniczno-organizacyjnych.

Samodzielne funkcje techniczne związane są w szczególności z działalnością obejmującą:

  • projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
  • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
  • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementow,
  • wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
  • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą pełnić jedynie osoby dysponujące odpowiednim wykształceniem technicznym i praktyką zawodową, która musi być dostosowana do rodzaju, stopnia złożoności działalności i innych wymagań związanych z pełnioną funkcją. Predyspozycje te stwierdzone muszą być decyzją zwaną uprawnieniami budowlanymi, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

4. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

5. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. A (Prawo Budowlane), oraz – zgodnie z innymi przepisami – wpis na listę członkow właściwej izby samorządu zawodowego,potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

6. Organy samorządu zawodowego są obowiązane przekazywać bezzwłocznie informacje o wpisie na listę członkow właściwej izby samorządu zawodowego oraz o wykreśleniu z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a (PB).

7. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 (PB), mogą rownież wykonywać osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.


Frazy kluczowe które pomogą szukać tego artykułu:

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *